వరంగల్ లో వెలుగులోకి వచ్చిన 700 ఏళ్ల నాటి దిగుడు బావి…..

శతాబ్దాలనాటి అపురూప కట్టడం శివనగర్ సమీపంలో పురాతన
బావి. ఇప్పటికీ పుష్కలంగా జలం.
ఏడు శతాబ్దాల కిందటి దిగుడు బావులు ఎలా ఉండేవో చూడాలని ఉందా?
తరాలుమారినా, శతాబ్దాలు గడిచినా,
ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనా చెక్కు చెదరని నాటి
అద్భుత రాతి కట్టడాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారా?
కాకతీయుల కాలం నాటి నిర్మాణ కౌశల్యానికి నిదర్శనంగా, నేటికీ
రాజఠీవితో నిలచిన దిగుడు బావి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *