ఈ హస్పిటల్లో అన్నీ ఆపరేషన్స్ ఫ్రీ. దయచేసి అందరికీ తెలియజేయండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *