ఇంగ్లీష్ నెలల పేర్లు ఎలా వచ్చాయో తెలుసా…..

*జనవరి*
రోమ్ దేవత పేరైన “జేవరు” నుండి ఈ పేరు వచ్చింది.
*ఫిబ్రవరి*
రోమన్ పండుగ “ఫెరు ఆ” నుండి ఈ పేరు వచ్చింది.
*మార్చి*
ఈ పేరు రోమన్ ల యుద్ద దేవత ది.
*ఏప్రిల్*
లాటిన్ భాషా శబ్దం ఐన “ఎపెరిర్” నుండి ఈ పేరు తీసుకున్నారు.
*మే*
ఈ పదం రోమన్ ల దేవి “మయిమా” నుండి వచ్చింది.
*జూన్*
స్వర్గానికి రాణి ఐన “జానో” పేరు మీద ఈ నెల వచ్చింది.
*జూలై*
దీనిని “జూలియస్ సీజర్” అనే పేరు నుండి తీసుకున్నారు.
*ఆగష్టు*
రోమ్ చక్రవర్తి “అగస్టన్” పేరు నుండి ఇది వచ్చింది.
*సెప్టెంబర్*
ఇది లాటిన్ బాష నుండి వచ్చినది.
*అక్టోబర్*
లాటిన్ శబ్దం ఐన “అక్తో” నుండీ ఇది వచ్చింది.
*నవంబర్*
లాటిన్ బాష లోని “నవమ్” నుండి ఇది వచ్చింది.
*డిసెంబర్*
లాటిన్ బాష లోని “డసమ్” నుండి ఈ నెల వచ్చింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *