అతి పురాతనమైన హనుమంతుని ముద్రణ ఉన్న ఒకప్పటి నాణెం. షేర్ చెయ్యండి.!

అతి పురాణమైన హనుమంతుని ముద్రణ కలిగిన ఒకప్పటి అణా. . . ఇది.!

One thought on “అతి పురాతనమైన హనుమంతుని ముద్రణ ఉన్న ఒకప్పటి నాణెం. షేర్ చెయ్యండి.!

  • October 21, 2016 at 4:53 pm
    Permalink

    Good saying.my teacher explained in my class ma in Hindi amma in teigu matha in Sanskrit mother in English

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *