వింత.! రోజు రెండు కేజీల ఇసుక తింటుంది.78 ఏళ్ళ వయసులో ఫిట్ గా ఉంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *