గురువారం రోజు ఏ విధంగా ఉపవాస దీక్షను పాటించాలి.?

గురువారం రోజు గురుగ్రహానికి (బృహస్పతి) ఉపవాస దీక్షను పాటించడం జరుగుతుంది. ఈ దీక్షను పాటిస్తున్న స్త్రీలను ఈ రోజు తలంటి స్నానం చేయకూడదని చెప్పడం జరిగింది. బృహస్పతిని

Read more