దీపావళి… ఒకరికి లక్ష్మి కావాలి… ఇంకొకరికి శక్తి కావాలి.. మరొకరికి సరస్వతి కావాలి… కానీ…

దీపావళి పండుగను దేశంలో అట్టహాసంగా ప్రజలు జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగను నరకాసుర వధను పురస్కరించుకుని నరక చతుర్థశిగా జరుపుతారు. ఐతే ఈ పండుగ సందర్భంగా ప్రజలు ఒక్కొక్కరు

Read more