భక్తితో భగవంతున్ని స్మరిస్తే ……….

తప్పకుండా ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని మీ కోరికలను తప్పక అనుగ్రహిస్తాడు. లంచం తో దేవుడిని కొనలేము గుర్తుంచుకోండి అన్నదానం చెయ్యడం సాటి వారికి ఆ భగవంతుడు మనకు

Read more