వికెట్ పడిపోతేనే దేశం ఓడిపోతుందని భయపడే దేశ భక్తులారా…. తప్పక చదవండి.!!!

వికెట్ పడిపోతేనే దేశం ఓడిపోతుందని భయపడే దేశ భక్తులారా…. ఈవిషయాలపై ఎప్పుడైనా దృష్టి పెట్టారా…. ఒక్కసారి ఆలోచించండి… @ దేశానికి అన్నం పెట్టే దేహాలెన్నో పడిపోతున్నాయ్ పట్టించుకుంటున్నావా…….

Read more