*ఒక తండ్రి ఉత్తరం*_

_*ఒక తండ్రి ఉత్తరం*_ ———————– ఏరా నాన్న! బావున్నావా!? రొంపా,జ్వరమొ చ్చిందని విన్నాను? జాగ్రత్త నాన్న!! వర్షంలో తిరగకురా, నీకది పడదు! మీ అమ్మే ఉంటే –

Read more