ఒకవేళ భారత్‌-పాక్ పూర్తిస్థాయి యుద్ధమే తలెత్తితే ఏం జరుగుతుంది.?

ఒకవేళ భారత్‌-పాక్ పూర్తిస్థాయి యుద్ధమే తలెత్తితే ఏం జరుగుతుంది? 1. ప్రజలకు మూడుపూటలా బోజనం పెట్టలేని దరిద్రములో కొట్టుమిట్తలాడుతున్న దెశం – పాకిస్తాన్ 2. పిల్లలని స్కూలలో

Read more