త్రికాలజ్ఞాని మహిమాన్విత ఆదోని తిక్క లక్ష్మమ్మ

. తెలియని వారికి పిచ్చిది. తెలిసిన వారికి అవ ధూత. భక్తుకు క్పవల్లి, ఆర్తులకు వరదాయిని. జిజ్ఞాసువుకు మహిమ పుట్ట, సిద్ధురాలు తిక్క లక్ష్మమ్మ. . కర్నూలు

Read more