హనుమంతుడు అంటేనే.

హనుమంతుడు అంటేనే. ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మకం బాలార్క సదృశాభాసం రామదూతం నమామ్యహమ్ !! హనుమంతుడు అంటేనే… బ్రహ్మ,విష్ణు, శివాత్మకమైన త్రిమూర్తాత్మక స్వరూపుడని, సృష్టిస్థితి లయకారకుడని, రామదూత

Read more

ఆంజనేయస్వామికి మాల రూపంలో తమలపాకులను ఎందుకు వేస్తారు ?

ఆంజనేయస్వామికి మాల రూపంలో తమలపాకులను ఎందుకు వేస్తారు ?   ఆంజనేయ స్వామిని తమలపాకులతో పూజించిన వారందరికీ సకలశుభాలు, ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయి అనడంలో ఎటువంటి సందేహమూ అఖ్ఖర్లేదు.

Read more