ఇంగ్లీష్ నెలల పేర్లు ఎలా వచ్చాయో తెలుసా…..

*జనవరి* రోమ్ దేవత పేరైన “జేవరు” నుండి ఈ పేరు వచ్చింది. *ఫిబ్రవరి* రోమన్ పండుగ “ఫెరు ఆ” నుండి ఈ పేరు వచ్చింది. *మార్చి* ఈ

Read more

తెలుగు నెలలు వాటి విశిస్టత……….

తెలుగు నెలలు (తెలుగు మాసములు) :తెలుగు నెలలు పన్నెండు. ప్రతి నెల శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (అమావాస్య తర్వాత వచ్చే తిథి) తో మొదలై అమావాస్యతో ముగుస్తుంది.

Read more