వరంగల్ లో వెలుగులోకి వచ్చిన 700 ఏళ్ల నాటి దిగుడు బావి…..

శతాబ్దాలనాటి అపురూప కట్టడం శివనగర్ సమీపంలో పురాతన బావి. ఇప్పటికీ పుష్కలంగా జలం. ఏడు శతాబ్దాల కిందటి దిగుడు బావులు ఎలా ఉండేవో చూడాలని ఉందా? తరాలుమారినా,

Read more