ఒరేయ్ మతాలు మారుతున్న వెధవల్లారా ఒక కథ చెబుతాను విను

ఒక తల్లి తన పిల్లలకు అందరికి అన్నం పెడుతుంది సరిగ్గా అప్పుడే ఒక “కుక్క” వచ్చింది ఆకలితో ఉండటంతో ఆశగా చూసింది తల్లి మనసు కరిగి ఒకముద్ద

Read more

మత మార్పిడీలు భారతం లో ఎందుకు విపరీతంగ

జరుగుతున్నాయి అని అడిగితె కట్చితంగా భారత దేశాన్ని ముక్కలు చెయ్యడానికి మాత్రమె అని కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పొచ్చు……. ఒకప్పుడు దేశాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు అలానే

Read more

నేడు ప్రపంచం చూస్తుంది భారత్ వైపు , సనాతన ధర్మం వైపు.! మరి మతం మారిన సోదరా ఎటు వైపు నీ చూపు.?

మన ధర్మం, మన సంస్కృతి, మన కట్టుబాట్లు, మన ఆచారాలు, మన పద్దతులు. నేడు ప్రపంచం మొత్తం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం వైపు పరుగులెడుతూ మన

Read more