వందల ఏళ్ళుగా ఆ గుడిలో దాగిఉన్న నీడ రహస్యం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *