నేడు ప్రపంచం చూస్తుంది భారత్ వైపు , సనాతన ధర్మం వైపు.! మరి మతం మారిన సోదరా ఎటు వైపు నీ చూపు.?

మన ధర్మం, మన సంస్కృతి, మన కట్టుబాట్లు, మన ఆచారాలు, మన పద్దతులు.

నేడు ప్రపంచం మొత్తం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం వైపు పరుగులెడుతూ మన పద్దతులను ఆచరిస్తుంటే మనం మాత్రం విదేశీ విష సంస్కృతి కి అలవాటు పడి తప్పుదోవ పడుతున్నాము. దేవుడు పేరు చెప్పి మోసం చేసి ఎవడో ఎక్కడ నుండో వచ్చిన అనాగరికుడి మాటలు నమ్మి నీవు తల్లి లాంటి నీ ధర్మాన్ని వదిలి వీడుతున్నావు. స్వామి వివేకానందుల వారు ఏమి చెప్పారు.? ఒక మనిషి మతం మారితే ఒక హిందూ సంఖ్య తగ్గడమే కాదు, మనకు ఒక శత్రువు కూడా పెరిగినట్టే అని చెప్పాడు. ఈనాడు అది అక్షర సత్యం అవుతుంది. ఎక్కడ చూసిన విష సంస్కృతి మితిమీరి పోతుంది. మనల్ని చూసి విదేశీయులు ఏంతో గొప్పగా నేర్చుకుంటుంటే మనం మాత్రం. ???  ఆలోచించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *