భక్తితో భగవంతున్ని స్మరిస్తే ……….

తప్పకుండా ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని మీ కోరికలను తప్పక అనుగ్రహిస్తాడు.

లంచం తో దేవుడిని కొనలేము గుర్తుంచుకోండి

అన్నదానం చెయ్యడం సాటి వారికి ఆ భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించిన వరంలా భావించాలి.

కొబ్బరికాయను కొట్టి కోరిక కోరుకునేది కాదు. మనలో ఉన్న అహాన్ని తొలగించుకోవడానికి.

దేవుడికి పేద, ధనిక, కుల, మత అని భేదం లేదు మనకే ఉంది. అందుకే VIP దర్శనాలు.

దేవుడికి ప్రభుత్వాలతో సంభందం లేదు, కానీ మనషులలే హిందూ దేవాలయాను ప్రభుత్వ ఆధీనంలో , ఇతర మతాలు మాత్రం వాళ్ళ మతస్తుల పెద్దల అధీనంలో ఉంటున్నాయి.

మన దౌర్భాగ్యం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *